Region Sörmland behandlar personuppgifter inom alla verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

De uppgifter som du lämnar till regionen via e-post, fyller i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till regionen eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att regionen (eller regionens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta regionens Dataskyddsombud eller juridiska staben. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Kontakta vid frågor: dataskyddsombud@regionsormland.se